ISO 9001 İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

ARKADAŞLAR SİZLERE FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM VE ISO 9001:2000 YÖNETİM SİSTEMİ DAHİLİNDE YÜRÜTECEĞİNİZ İÇ TETKİK FAALİYETLERİNDE RAHATLIKLA KULLANABİLECEĞİNİZ BİR İÇ TETKİK SORU LİSTESİ.

4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ : Kuruluş; Kalite Yönetim Sistemini ISO 9001' e göre oluşturup, dokümante etmiş mi? Uygulayıp sürdürüyor ve etkinliğini sürekli iyileştiriyor mu? İhtiyaç duyulan prosesleri ve bunların uygulamalarını belirlemiş mi?
4.1.GENEL ŞARTLAR : Bu proseslerin; Sırası ve etkileşimi belirlenmiş mi? İşletilmesi ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metotlar belirlenmiş mi? İşletilmesi ve izlenmesi için gerekli kaynaklar ve bilgi sağlanmış mı?İzleme,ölçme ve analizini sağlanıyor mu? Sürekli iyileştirilmesi için gereken faaliyetler uygulanıyor mu?Yönetimi Standard şartlarına  uygun mu? Varsa verilen hizmetin şartlara uygunluğunu etkileyen dış kaynaklı  prosesler tanımlanmış mı ve kontrolü sağlanıyor mu?

4.2.DÖKÜMANTASYON ŞARTLARI 
4.2.1.GENEL : Kalite Yönetim Sistemi dökümantasyonu;Dokümante edilmiş kalite politikası ve kalite hedeflerini, Kalite el kitabını, ISO 9001'de istenen dokümante edilmiş prosedürleri,Proseslerin etkin planlanması,işletilmesi ve kontrolünü sağlamak için ihtiyaç duyulan dokümanları, ISO 9001’ de istenen kayıtları, içeriyor mu?
4.2.2.KALİTE EL KİTABI : El kitabı oluşturulmuş ve sürekliliği sağlanmış mı?El kitabı; Kalite Yönetim Sisteminin kapsamını, herhangi bir hariç tutma varsa ayrıntılarını ve haklılığını, KYS’ nin  dokümante edilmiş prosedürleri veya bunlara atıfları, Kalite Yönetim Sistemi prosesleri arasındaki etkileşimin tarifini, içeriyor mu?
4.2.3.DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ : KYS’ nin  gerektirdiği dökümanlar kontrollü mü? Madde 4.2.4 ‘de verilen şartlara göre kayıtlar kontrol ediliyor mu?Aşağıdaki kontrolleri sağlamak için dokümante edilmiş prosedür oluşturulmuş mu?
·Yayınlanmadan önce dokümanların yeterlilikleri için onaylanması, Dokümanların gerektiğinde gözden geçirilmesi ,güncelleştirilmesi ve tekrar onaylanması, Doküman değişikliklerinin ve güncel durumunun belirlenmesinin sağlanması, Yürürlükteki dokümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulundurulmasının sağlanması, Dokümanların okunabilir olmasının ve kolaylıkla tanımlanabilmesinin sağlanması, Dış kaynaklı dokümanların belirlenmiş olması ve dağıtımlarının kontrol altına alınması, Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi ve herhangi bir amaçla saklanması durumunda uygun bir işaretlemenin uygulanması,
4.2.4.KAYITLARIN KONTROLÜ : Kalite Yönetim Sisteminin şartlara uygunluğunun ve etkili olarak uygulandığının delilini sağlamak için kayıtlar oluşturulup muhafaza ediliyor mu? Kayıtlar okunabilir,kolaylıkla ayırt edilebilir ve tekrar ulaşılabilir durumda mı? Kayıtların belirlenmesi,muhafazası,korunması tekrar ulaşılabilir olması saklama süresi ve elden çıkarılması için gereken kontrollerin tanımlanması amacıyla dokümante edilmiş prosedür oluşturulmuş mu ?

5.YÖNETİM SORUMLULUĞU

5.1.YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ : Üst yönetim Kalite Yönetim Sisteminin  geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerine ait kanıtlarını;Yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin öneminin iletilmesi ile,Kalite Politikasını oluşturulmakla,Kalite Hedeflerinin oluşturulmasını sağlamakla,Yönetimin gözden geçirmesini yapmakla, Kaynakların bulunabilirliği ile, sağlıyor mu?

5.2.MÜŞTERİ ODAKLILIK : Üst yönetim, müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yönelik müşteri şartlarının belirlenmesini ve yerine getirilmesini sağlamış mı?

5.3.KALİTE POLİTİKASI : Üst Yönetim Kalite politikasının,İşletmenin amacına uygunluğunu, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içermesini,Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için çerçeve görevi görmesini,işletmenin içinde iletilmesini ve anlaşılmasını, sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini sağlamış mı?

5.4.PLANLAMA
5.4.1.KALİTE HEDEFLERİ : Üst yönetim verilen hizmet  için şartların karşılanması için gerekli olanlar da dahil olmak üzere kalite hedeflerinin kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde oluşturulmasını sağlamış mı? Kalite hedefleri ölçülebilir ve Kalite Politikasıyla tutarlı mı?
5.4.2.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLANMASI : Üst Yönetim;Kalite hedefleri de dahil olmak üzere madde 4.1 de verilen şartları yerine getirmek için, Kalite Yönetim Sisteminin planlanmasını,Kalite Yönetim Sistemindeki değişiklikler planlanıp uygulandığında, bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamış mı?

5.5.SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
5.5.1.SORUMLULUK VE YETKİ : Sorumluluk ve yetkiler üst yönetim tarafından tanımlanıp, işletme içinde iletilmiş mi?
5.5.2.YÖNETİM TEMSİLCİSİ : Üst yönetim diğer sorumluluklarına bakılmaksızın aşağıda belirlenen yetki ve sorumluluklara sahip yönetimden bir üyeyi temsilci olarak atamış mı? Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin oluşturulması,uygulanması ve sürdürülmesi, Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirilme ihtiyaçları hakkında üst yönetime rapor verilmesi, Kuruluşta müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasının sağlanması.
5.5.3.İÇ İLETİŞİM : Üst yönetim işletme içinde uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını sağlamış mı? Üst yönetim iletişimin Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin dikkate alınarak gerçekleşmesini sağlamış mı?

5.6.YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
5.6.1.GENEL : Üst yönetim uygunluğun sürekliliği,yeterliliği ve etkinliği için işletmenin Kalite Yönetim Sistemini planlanan aralıklarda gözden geçiriyor mu?Bu gözden  geçirme iyileştirme için fırsatların değerlendirilmesini ve kalite politikası ve kalite hedefleri de dahil olmak üzere Kalite Yönetim Sisteminde değişiklik ihtiyaçlarını içeriyor mu?Yönetim gözden geçirme  kayıtları muhafaza ediliyor mu?
5.6.2.GÖZDEN GEÇİRME GİRDİSİ : Yönetimin gözden geçirmesi ile ilgili girdiler ;Tetkiklerin sonuçlarını, Müşteri geri beslemesini, Proses performansı ve ürün uygunluğunu, Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumunu,Önceki yönetim gözden geçirmelerinden devam eden takip faaliyetlerini,Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklikleri,İyileştirme için önerileri, içeriyor mu?
5.6.3.GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTISI : Yönetim gözden geçirme çıktısı;Kalite Yönetim Sistemi ve proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi,Müşteri şartları ile ilgili ürünün iyileştirilmesi,Kaynak ihtiyaçları, ile ilgili karar ve eylemleri içeriyor mu?

6.KAYNAK YÖNETİMİ

6.1.KAYNAKLARIN SAĞLANMASI : İşletme ; Kalite Yönetim Sistemini uygulamak,sürdürmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için,Müşteri şartlarının yerine getirilmesi ile müşteri memnuniyetinin arttırılması için,Gerekli olan kaynakları belirlemiş ve sağlamış mı?

6.2.İNSAN KAYNAKLARI
6.2.1.GENEL : Ürün kalitesini etkileyen işi yapan personel uygun eğitim, öğrenim ,beceri ve deneyim yönünden yeterlimidir?
6.2.2.YETERLİLİK, FARKINDA OLMA (BİLİNÇ) VE EĞİTİM : İşletmede kaliteyi etkileyen işleri yürüten personelin sahip olması gereken özellikler tayin edilmiş mi?Eğitim sağlanmış mı veya bu ihtiyaçları karşılamak için  gereken tedbirler alınmış mı?Alınan tedbirlerin etkinliği  değerlendirilmiş mi?İşletme personelinin yaptığı faaliyetlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmaları sağlanmış mı?Kalite hedeflerinin başarılması için personelin nasıl katkıda bulunacakları belirlenmiş mi? Eğitim, öğrenim ,beceri ve deneyim konusunda uygun kayıtlar muhafaza ediliyor mu?

6.3.ALT YAPI : İşletme, hizmet şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan altyapı tayin etmiş,sağlamış ve sürdürüyor mu?Altyapı uygun olduğunda;Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler, Proses teçhizatını (yazılım ve donanım),Destek Hizmetleri (ulaştırma veya iletişim gibi) Kapsıyor mu?

6.4.ÇALIŞMA ORTAMI : İşletme, hizmet şartlarına uygunluğunu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamını belirlemiş ve yönetmekte midir?

7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME

7.1.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI : İşletme, ürünün gerçekleştirilmesi için gerekli prosesleri planlamış ve geliştirmiş mi?Bu planlama Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı mı? İşletme hizmet  gerçekleştirme planlamasında;Kalite Hedefleri ve hizmet için şartlarını, Proseslerin, dokümanların oluşturulması ürüne özgü ve kaynakların sağlanması için ihtiyaçları, Hizmete  özgü gerekli doğrulama,geçerli kılma,izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmet kabulü için kriterleri, Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu  oluşan hizmet şartları karşıladığına dair delil sağlamak için gereken kayıtları,belirlemiş mi? Bu planlamanın çıktısı işletmenin çalışma metoduna uygun mu?

7.2. MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
7.2.1.ÜRÜNE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ : İşletme ; Teslim ve teslim sonrası faaliyetler için şartlar da dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş olan şartları, Müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya tanımlanan veya amaçlanan kullanım için gerekli olan şartları,Verilen hizmetle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını,İlave şartları,belirlemiş mi?
7.2.2.ÜRÜNE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ : İşletme,  verilen hizmete  bağlı şartları gözden geçirmiş mi? Bu gözden geçirme işletmenin müşteriye hizmeti sağlamayı taahhüt etmesinden önce yapılmış mı? Bu gözden geçirme; Hizmet şartlarının tanımlanmasını,Önceden ifade edilenlerden farklı olan sözleşme veya sipariş şartlarının çözümlenmesini,İşletmenin tanımlanan şartları karşılama yeterliliğine sahip olmasını, sağlıyor mu?·   Gözden geçirme ve bu gözden geçirmeden kaynaklanan faaliyetlere ait sonuçların kayıtları muhafaza ediliyor mu?Müşteri şartlarını yazılı olarak sunmadığında, bu şartlar kabulden önce teyid ediliyor mu? İşletme, hizmet  şartları değiştiğinde, ilgili dokümanların tadil edilmesini ve ilgili personelin bu şartlardan haberdar edilmiş olmasını sağlamış mı?
7.2.3.MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM : İşletme; Hizmet bilgisi,Tadiller de dahil olmak üzere, başvurular, sözleşmeler veya sipariş alımı, Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi,ile ilgili olarak müşterilerle iletişim için gerekli düzenlemeleri belirleyerek uyguluyor mu?

7.3.TASARIM VE GELİŞTİRME
7.3.1.TASARIM VE GELİŞTİRME PLANLAMASI : Kuruluş, ürünün tarımını ve geliştirilmesini planlıyor ve kontrol ediyor mu? Kuruluş tasarım ve geliştirme planlaması aşamasında aşağıdakileri tayin ediyor mu?Tasarım ve geliştirme aşamalarını,Her tasarım ve geliştirme aşamasına uygun olan gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılmayı,Tasarım ve geliştirme için sorumlulukları ve yetkileri
7.3.2.TASARIM VE GELİŞTİRME GİRDİLERİ : Ürün şartları ile ilgili girdiler belirleniyor ve kayıtlar muhafaza ediliyor mu?Bu girdiler aşağıdakileri içeriyor mu? Fonksiyon ve performans şartları, Uygulanabilen yasal ve mevzuat şartları, Uygulanabildiğinde önceki benzer tasarımlardan elde edilen  bilgi,Tasarım ve geliştirme için esas olan diğer şartları.
7.3.3.TASARIM VE GELİŞTİRME ÇIKTILARI : Tasarım ve geliştirme çıktıları, tasarım ve geliştirme girdisine karşı  doğrulamayı sağlayabilecek bir formda temin ediliyor ve dağıtımdan önce onaylanıyor mu?Tasarım ve geliştirme çıktıları;Tasarım ve geliştirme için girdi şartlarını karşılıyor mu,Satın alma, üretim ve hizmet sunumu  için uygun bilgiyi sağlıyor mu,Ürün kabul kriterlerini içeriyor veya atıf yapıyor mu,Bir ürünün güvenli ve uygun kullanımı için esas olan ürün özelliklerini belirtiyor mu?
7.3.4.TASARIM VE GELİŞTİRMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ : Uygun aşamalarda ( Madde 7.3.1), tasarım ve geliştirmenin sistematik gözden geçirilmesi, aşağıda verilen amaçlar için ; Şartların karşılanmasında, tasarım ve geliştirme sonuçlarının yeterliliğinin değerlendirilmesi,Herhangi bir problemin belirlenmesi ve gerekli düzeltici faaliyetlerin önerilmesi plânlı düzenlemelere  uygun olarak gerçekleştiriliyor mu?Gözden geçirme sonuçlarının ve gerekli faaliyetlerin kayıtları muhafaza ediliyor mu?
7.3.5.TASARIM VE GELİŞTİRME DOĞRULANMASI : Tasarım ve geliştirme çıktılarının tasarım ve geliştirme girdi şartlarını karşılaması için plânlı düzenlemelere  (Madde 7.3.1) uygun olarak doğrulama yapılıyor mu?   Doğrulama ve gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları muhafaza ediliyor mu?
7.3.6.TASARIM VE GELİŞTİRMENİN GEÇERLİ KILINMASI : Nihaî ürünün belirlenmiş veya amaçlanan kullanım veya uygulama şartlarını karşılayacak yeterlilikte olmasını sağlamak için plânlanan düzenlemelere (Madde 7.3.1) göre tasarım ve geliştirme geçerliliği yapılıyor mu? Uygulanabildiği yerlerde, geçerli kılma, ürünün tesliminden veya uygulanmasından önce tamamlanmış oluyor mu?Doğrulama sonuçlarının kayıtları muhafaza ediliyor mu?
7.3.7.TASARIM VE GELİŞTİRME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONTROLÜ : Tasarım ve geliştirme değişiklikleri tanımlanıyor ve kayıtları muhafaza ediliyor mu?Bu değişiklikler uygulamaya konulmadan önce gözden geçiriliyor, doğrulanıyor ve uygun olduğunda geçerli kılınarak ve onaylanıyor mu?Tasarım ve geliştirme değişiklikleri, önceden teslim edilmiş ürün ve ürünü oluşturan parçalar üzerindeki değişikliklerin etkisinin değerlendirilmesini de içeriyor mu?Değişikliklerin gözden geçirilmesi ve gerekli faaliyetlerin sonuçları ile ilgili kayıtlar muhafaza ediliyor mu?

7.4.SATIN ALMA
7.4.1.SATIN ALMA PROSESİ : İşletme, satın alınan ürünün belirtilen satın alma şartlarına uygunluğunu sağlıyor mu?Tedarikçiye ve satın alınan ürüne uygulanan kontrolün tipi ve içeriği satın alınan ürünün müteakip ürün gerçekleştirilmesine olan etkisine veya nihai ürüne bağlı mı?İşletme, tedarikçilerini kuruluş şartlarını karşılayan ürün sağlama yeteneği temelinde değerlendirip seçiyor mu?Seçme, değerlendirme ve tekrar değerlendirme için kriterler oluşturulmuş mu ?Değerlendirme sonuçları ve bu değerlendirme sonucu  olarak  ortaya çıkan gerekli faaliyetlerin kayıtları tutuluyor mu?
7.4.2.SATIN ALMA BİLGİSİ : Satınalma bilgisi satın alınacak ürünü açıklıyor mu?Satınalma bilgileri uygun olduğunda; Ürün onayı,prosedürleri,proses ve donanım için şartları,Personelin niteliği için şartları,Kalite Yönetim Sistemi şartlarını,içeriyor mu?İşletme, tedarikçilere iletilmeden önce belirlenmiş  satın alma şartlarının yeterliliğini sağlıyor mu?
7.4.3.SATIN ALINAN ÜRÜNÜN DOĞRULANMASI : İşletme satın alınan ürünün belirtilmiş satın alma şartlarını karşılamasını sağlamak için muayene ve diğer faaliyetleri oluşturmuş ve uyguluyor mu?İşletme tedarikçinin yerinde doğrulama yapmak istediğinde satın alma bilgisinde talep edilen doğrulama düzenlemeleri ve ürün serbest bırakma metodu kuruluş tarafından belirtilmiş mi?

7.5.ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI
7.5.1.ÜRETİM VE HİZMET SAĞLAMANIN KONTROLÜ : Kuruluş, kontrollü şartlar altında hizmet sağlamayı planlayıp, yürütüyor mu?Kontrollü şartlar uygulanabildiğinde;Hizmet özelliklerini açıklayan bilgilerin bulunabilirliğini, Uygun teçhizatın kullanımını,Gerekli olduğunda çalışma talimatlarının bulunabilirliğini,İzleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliğini  ve kullanımını,İzleme ve ölçmenin uygulanmasını,kapsıyor mu?
7.5.2.ÜRETİM VE HİZMET SAĞLANMASI İÇİN PROSESLERİN GEÇERLİLİĞİ : Kuruluş, elde edilen çıktının müteakip izleme ve ölçme ile doğrulanamadığı yerlerde  hizmet sağlama proseslerini geçerli kılmış mı?Bu geçerli kılma hizmet sunulduktan sonra kusurların görünür olduğu yerlerdeki prosesleri içeriyor mu?Geçerli kılma bu proseslerin planlanmış sonuçları elde edebilme yeteneğini gösteriyor mu?Kuruluş uygulanabilir olduğunda aşağıdakileri de içerecek şekilde bu prosesler için düzenlemeler yapmakta mıdır?Bu proseslerin gözden geçirilmesi ve onaylanması için tanımlanmış kriterler ,Teçhizatın ve personelin yeterliliğinin onaylanması, Belirli metotların ve prosedürlerin kullanılması,Kayıtlar için şartlar,Yeniden geçerli kılma.
7.5.3.TANIMLAMA VE İZLENEBİLİRLİK : Kuruluş, verilen hizmeti  uygun durumlarda hizmet  gerçekleştirilmesi boyunca uygun yollarla tanımlamış mı?Kuruluş, hizmet durumunu izleme ve ölçme şartlarına göre belirlemiş mi?İzlenebilirlik bir şart olduğunda kuruluş ürünü tek olarak belirleyip, kayıt ediyor mu?
7.5.4.MÜŞTERİ MALI (VARLIĞI) : Kuruluş, kendi kontrolü altında olduğu veya kendisi tarafından kullanıldığı sürece müşteri mülküne özen gösteriyor mu?Kuruluş, kullanım için veya ürün oluşturacak şekilde birleştirmek için sağlanan müşteri mülkünü tanımlamış, doğrulamış korumuş ve güvenliğini sağlıyor mu?Herhangi bir müşteri mülkü kaybolursa, zarar görürse veya kullanım için uygun olmayan halde bulunduğunda durum müşteriye bildirilip ve kayıtlar muhafaza ediliyor mu?
7.5.5.ÜRÜNÜN KORUNMASI : Kuruluş, iç proses sırasında ve amaçlanan teslimat yerine ulaşana kadar hizmetin  uygunluğunu muhafaza ediyor mu?Bu muhafaza tanımlamayı, taşımayı, ambalajlamayı, depolamayı ve korumayı içeriyor mu?Muhafaza ürünü oluşturan parçalara da uygulanıyor mu?

7.6.İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ : Kuruluş, yapılacak izleme ve ölçmeyi ürünün belirlenen şartlara uygunluğunu kanıtlamak için gereken izleme ve ölçme cihazlarını belirlemiş mi?Kuruluş, izleme ve ölçmelerin yapılabilmesini ve bunların izleme ve ölçme şartları ile tutarlı olmasını sağlayacak prosesleri oluşturmuş mu?Geçerli sonuçların sağlanması için gerekli olduğu yerlerde ölçme teçhizatı aşağıdaki özellikleri sağlıyor mu?Belirli aralıklarla veya kullanımdan önce uluslararası  veya ulusal referans ölçme standartlarına göre izlenebilir ölçme standardları ile kalibre edilmiş veya doğrulanmış mı?Bu tip standartların bulunmadığı yerlerde, kalibrasyon ve doğrulama için esas alınan hususlar kaydediliyor mu?Gerekli olduğunda ayar veya yeniden ayar ediliyor mu?Kalibrasyon durumunun tayin edilmiş olmasını sağlamak için tanımlanmış mı?   Ölçme sonuçlarını geçersiz kılacak ayarlardan korunmuş mu?Taşıma , bakım ve depolama sırasında hasar ve bozulmalara karşı korunmuş mu?Kuruluş, teçhizatın şartlara uygunluğu bulunmadığında daha önceden yapılmış ölçüm sonuçlarının geçerliliğini değerlendiriyor ve kaydediyor mu?Kuruluş, bu durumdan etkilenen teçhizatı ve ürün hakkında uygun tedbiri alıyor mu?Kalibrasyon ve doğrulama sonuçlarının kayıtları tutuluyor mu?Belirli şartların izlenmesinde ve ölçülmesinde bilgisayar yazılımı kullanıldığında, bunun amaçlanan uygulamayı yerine getirme yeteneği teyit ediliyor mu? Bu işlem ilk kullanımdan önce yapılmış mı?

8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

8.1.GENEL : Kuruluş, aşağıdakiler için ;Ürünün uygunluğunu göstermek,Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu sağlamak,Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,gerekli olan izleme, ölçme , analiz ve  iyileştirme prosesini planlamış ve uygulamakta mı? Ölçme, analiz ve iyileştirme, istatistik teknikleri ve uygulanabilir metotların belirlenmesini ve bunların kullanımlarının içeriğini kapsıyor mu?

8.2.İZLEME VE ÖLÇME
8.2.1.MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ : Kuruluş,  müşteri şartlarını karşılayıp karşılamadığı hakkındaki müşteri algılaması ile ilgili bilgiyi izliyor mu?Bu bilgiyi elde etmek ve kullanmak için metotları belirlenmiş mi?
8.2.2.İÇ TETKİK : Kuruluş, KYS ‘nin;Planlanmış düzenlemelere ve bu standardın şartlarına ve kendisi tarafından oluşturulan KYS şartlarına uyduğunu ve etkin olarak uygulandığını ve sürdürüldüğünü belirlemek için, planlı aralıklara iç tetkikler yapılıyor mu?Tetkik programı  geçmiş tetkiklerin sonuçları da  dahil olmak üzere, tetkik edilecek alanların ve proseslerin önem ve durumları dikkate alınarak planlanıyor mu?Tetkik kriterleri, kapsamı, sıklığı ve metotları tanımlanıyor mu?Tetkikçilerin seçimi ve tetkikin uygulanması prosesin objektifliğini ve tarafsızlığını sağlıyor mu?Tetkikçiler kendi işlerini tetkik ediyor mu?Tetkiklerin planlaması ve gerçekleştirilmesi  sonuçların rapor edilmesi, kayıtların muhafaza edilmesi için sorumluluklar ve şartlar dokümante edilmiş bir prosedür de tanımlanmış mı?Tetkik edilmekte olan, alandan sorumlu yönetim, tespit edilmiş uygunsuzlukları ve bunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için gecikmeksizin tedbirler alınmasını sağlamış mı?Takip faaliyetleri, alınan tedbirlerin doğrulanması ve doğrulama sonuçlarının raporlanmasını da kapsıyor mu?
8.2.3.PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ : Kuruluş, KYS proseslerinin izlenmesi ve uygulanabilen durumlarda ölçümü   için uygun metotlar uyguluyor mu?Bu metotlar proseslerin planlanmış sonuçlara ulaşabilme yeteneğini gösteriyor mu?Planlanmış sonuçlar başarılamadığında, hizmetin uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler başlatılıyor mu?
8.2.4.ÜRÜNÜN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ : Kuruluş, ürün şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için hizmetin karakteristiklerini izleyip, ölçüyor mu?Bu doğrulama hizmet gerçekleştirme prosesinin uygun aşamalarında planlanan düzenlemelere göre gerçekleştiriliyor mu?Kabul kriterleri ile ilgili uygunluk kanıtları muhafaza ediliyor mu?Kayıtlar  hizmetin serbest bırakılmasında yetkili kişi/kişileri gösteriyor mu?Hizmet sunumu uygun olduğunda müşteri tarafından veya ilgililer tarafından onaylanmadıkça planlı düzenlemelerin tamamlanmasına kadar yapılmaması sağlanıyor mu?

8.3.UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ : Kuruluş ürün şartlarına uymayan ürünün, yanlışlıkla kullanımının veya tesliminin önlenmesi için tanımlanmasını ve kontrol edilmesini sağlıyor mu?Kontroller ve uygun olmayan ürün ile ilgili sorumluluklar ve yetkiler için dökümante edilmiş bir prosedür var mı?Kuruluş uygun olmayan ürünü; Tespit edilen uygunsuzluğu gidermek için tedbir alınması ile,İlgili yetkili ve mümkün olduğunda müşteriyle mutabakatla, kullanımı, serbest bırakılması veya kabulü için yetkilendirilme ile,Ürünün asıl amaçlanan kullanımını veya uygulamasını engellemek için gerekli önlemlerin alınması ile, ele alıyor mu?Uygunsuzlukların yapısı ve sonra alınan tedbirlere ait kayıtlar muhafaza ediliyor mu?Uygun olmayan ürün düzeltildiğinde şartlara uygunluğunu göstermek için ürün yeniden doğrulanmaya tabi tutuluyor mu ?   Teslimattan veya kullanılmaya başlandıktan sonra uygun olmayan ürün tespit edildiğinde, kuruluş uygunsuzluğun etkilerine veya uygunsuzluğun potansiyel etkilerine karşı uygun tedbirler alıyor mu?

8.4.VERİ ANALİZİ :  Kuruluş KYS’ nin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve KYS ‘nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri tayin edip, toplayıp analiz ediliyor mu?Bu analiz ölçme ve izleme sonucu olarak meydana gelen ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsıyor mu?Veri analizi;Müşteri Memnuniyeti,Ürün şartlarına uygunluk,Önleyici faaliyetler için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve ürünlerin karakteristikleri ve eğilimleri,Tedarikçiler ile ilgili bilgiyi sağlıyor mu?

8.5.İYİLEŞTİRME
8.5.1.SÜREKLİ İYİLEŞTİRME : Kuruluş kalite politikasını, kalite hedeflerini tetkik sonuçlarını, verilerin analizini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve YGG ni kullanmak yolu ile KYS’ nin etkinliğini sürekli iyileştiriyor mu ?
8.5.2.DÜZELTİCİ FAALİYETLER : Kuruluş tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?DÖF’ ler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?Dökümante edilmiş prosedür;Müşteri şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi,Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, Gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması,Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları,Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi,için şartları içeriyor mu?
8.5.3.ÖNLEYİCİ FAALİYETLER : Kuruluş oluşmasını önlemek amacı ile potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için faaliyetleri belirliyor mu ?Önleyici faaliyetler, potansiyel problemlerin etkilerine uygun mu?Dökümante edilmiş prosedür;Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, Uygunsuzlukların olmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi,İhtiyaç duyulan faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması, Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, Başlatılan önleyici faaliyetin gözden   geçirilmesi, için şartları içeriyor mu?

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !